Disclaimer

Disclaimer voor nl.nonsensenews.network

NonsenseNews.network, hierna te noemen NNN, verleent u hierbij toegang tot nl.nonsensenews.network en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. De artikelen zijn fictief en interpretatie ervan als feitelijke informatie is geheel voor eigen risico.

NNN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

NNN spant zich in om de inhoud van nl.nonsensenews.network zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op nl.nonsensenews.network aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NNN.

Voor op nl.nonsensenews.network opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NNN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NNN.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NNN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Deze disclaimer is  via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.